Aktuelt

Aktuelt og nyt, som måske kan være af interesse for foreningens medlemmer. Siden er oprettet marts 2018, er ikke udtømmende og medtager kun lokale emner og forhold, der berører livet på Klitten.

 
   
Vattenfall om kabellægningen 
langs Lyngdraget
Brev til ejere og lejere om den kommende installation    Om Kabelinstallationen       Pjece om magnetfelter

Kloakering på Klitten
Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget forslag til ny spildevandsplan for 2019 - 2027 vedr. kloakering af sommerhusområderne.
- Se her


Vesterhav Syd Energiklagenævnet ophæver og hjemviser den del af Energistyrelsens afgørelse af 22. december 2016, der angår vurderingen af virkningerne på miljøet, til fornyet behandling. Hjemvisningen sker med henblik på, at Energistyrelsen udarbejder et VVM-tillæg, der omfatter det konkrete projekt, og først herefter træffer endelig afgørelse i sagen under inddragelse af den berørte offentlighed og med mulighed for klageadgang - se her

 
Så kom Søndervig feriepark i hus Efter års venten er Søndervig Feriepark nu endelig en realitet - se her

Flere havmøller ud for Søndrevig
Energiforligskredsen har truffet beslutning om nye havmølleparker, hvoraf én kan blive placeret min. 20 km ud for Søndervig - se her

Sommerhuse skal sortere skrald
Også sommerhuse skal med i en ordning om udsortering af madaffald - se her

Sommerhuse ændrer status
800 sommerhuse på Klitten er nu underlagt naturbeskyttelsesloven - se her

Købsret vindmøller

Som bekendt har muligheden for at købe anparter i Vesterhav Syd hidtil været forbeholdt boligejere med folkeregisteradresse i det berørte område. Dette er ændret med virkning fra 1. juli 2018, så også sommerhusejere får mulighed for at erhverve anparter, hvis man måtte være interesseret i dette. Se denne information, som jeg har fået fra taksationsmyndigheden:

Som opfølgning på besigtigelsen i går lovede vi at vende tilbage med reglerne for køberetsordningen. De er som følger:

Ved en lovændring af lov om vedvarende energi den 1/7-2018, er der åbnet op for at ejere af fritidsboliger kan købe andele i vindmølleprojekter igennem køberetsordningen. Der er dog en undtagelse hertil, idet den pågældende skal have ejet fritidsboligen, i mindst 2 år før udbuddet annonceres, og at fritidsboligen må ikke anvendes til erhvervsmæssig udlejning.

 

Ved erhvervsmæssig udlejning forstå denne efter sommerhuslovens § 1, stk. 1, nr. 1-3. 1) erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end 1 år udleje eller fremleje hus eller husrum på ejendommen til beboelse, medmindre det lejede skal anvendes til helårsbeboelse,2) udleje eller fremleje ejendommen eller dele af denne til opførelse af beboelsesbygning på det lejede, medmindre bygningen skal anvendes til helårsbeboelse,3) erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end 6 uger udleje eller fremleje ejendommen eller dele af denne til campering 

I forbindelse med projektet ved Vesterhav Syd, vil der blive annonceret et nyt borgermøde når Vattenfall er klar til at udbyde sommerhusandele. Det forventes at blive en gang næste år, og skal afholdes senest 8 uger inden nettilslutning af første vindmølle.

 

Noget om kloakering Der lægges op til, at alle sommerhuse på Klitten skal kloakeres - Se her

Livredderne Varm sommer har betydet travlhed for livredderne - Se her.

Kystsikring Regeringen har afsat flere penge til sikring af den Jyske Vestkyst - Se her.

Værditab Så starter vurderingerne vedrørende værditab på grund af Vesterhav Syd. Se opslag fra Ringkøbing-Skjern Dagblad den 16.08.2018

Bro til Hindø Et samarbejde mellem lodsejeren på Hindø, flere fonde og kommunen har resulteret i en ny træbro til Hindø. Broen vil ikke være tilgængelig for almindelig biltrafik. Broen indvies mandag den 20. august kl. 12.30.

Kunst i Slusen Frem til 17. august er der igen Kunst i Slusen.

Udstilling - vind og vindenergi Fredag den 29. juni åbner en udstilling på havnen i Hvide Sande om vind og vindenergi, - Se invitation her

Sildefestival Sidste weekend i april er der traditionen tro sildefestival i Hvide Sande. De sidste tidligere år har sildefangsten og udbyttet været rent ud kummerlig, men i år tegner det til, at silden er vendt tilbage i stor stil. og derfor ser arrangørerne frem til en weekend, hvor der virkelig er gang i sagerne.

Det lykkedes ikke På mødet med Vattenfall lykkedes det ikke de to ministre at få overbevist Vattenfall om, at møllerne bør og kan flyttes, Vattenfall henholder sig til energiaftalen i 2012 og den indgåede kontrakt, som man er i gang med at realisere. Man angiver, at en flytning kun kan ske med uoverskuelige konsekvenser, og at friheden til at placere møllerne inden for koncessionsområdet var et afgørende konkurrencevilkår i udbuddet.


Lemvig kommune havde ligeledes bedt om, at de 21 møller her kunne placeres længere ude på havet ud for Thyborøn, men også her var svaret et nej.

Vesterhav Syd - igen Såvel byrådet i Ringkøbing-Skjern og to ministre -  energi og miljø - vil gøre et sidste forsøg og bede om et møde med Vattenfall, for at undesøge, om det overhovedet er muligt at flytte de nærmeste møller ud til den yderste grænse af det godkendte koncessionsområde - max 10 km.

Trafikken i Søndervig Byrådets katalog over løsningsforslag vedrørende trafikken i Søndervig - se kataloget her.

Aktivitet på klitten Så er energinet.dk i gang med at underbore et strømkabel fra kysten ned til kystvejen. Se her.

Kloakering på Klitten Projektbeskrivelse vedrørende evt. kloakering på Klitten - se her.

Webcam fra fyret I samarbejde med udlejningsfirmaet Esmark har Ringkøbing-Skjern Museum monteret et webcam på toppen af Lyngvig fyr, og her kan man et Live View over klitlandskabet og Vesterhavet. Se selv her.

Fradrag for fibernet Vær opmærksom på, at hvis du har fået indlagt fibernet, og har modtaget en regning, hvor udgiften til selve gravearbejdet er specificeret, kan denne udgift fratækkes på årsopgørelsen som håndværkerfradrag.

Påske på Klitten Så nærmer påsken sig, og i påskedagene - og i øvrigt videre frem over året - er der en bunke aktiviteter på Klitten og i omegnen, som man kan deltage i - både børn og voksne. Se tilbudene her på Hvide Sande.dk.

Kystsikring

Kystdirektoratet er nu underlagt Naturstyrelsen, hvilket måske gør sagsgangen lidt mere kompliceret. Samtidig vil Esben Lunde Larsen nu give kommunerne adgang til at give lokale tilladelser til kystsikring. Der er nu også frigivet midler til de objektive forsøg med rør som vi har efterlyst. Det evt. udvalgte område kendes ikke på nuværende tidspunkt, men vi forventer dog at det bliver et nyt sted for at kunne være et objektivt forsøg.

Værditab Vattenfall indbyder til informationsmøde vedrørende behandling af værditabsansøgningerSe her.

Kystnære havmøller Længe efter, at beslutningerne om placering af møllerne Vesterhav Syd var slået fast har der været en livlig debat med bunker af plæderinger for, at møllerne skulle flyttes ud til min. 22 km. fra kysten.

Se bl.a. 
www.sam-grund-holmsland.dk 
og http://www.stopvesterhavsyd.dk/. 

- Nu ser det ud til, at løbet er kørt, idet Vattenfall her den 2. marts har meldt ud, at en flytning af møllerne vil være udelukket, og at alle beslutninger om Vesterhav Syd ikke vil være at ændre. Møllerne kommer, hvor det er planlagt. - Se artikel i Ringkøbing-Skjern Dagblad her.

Men polemikken er formentlig ikke slut endnu, for møllemodstanderne varsler fortsat kamp for sagen. Det bliver nok op ad bakke, da både landspolitikerne og den nye borgmester i Ringkøbing-Skjerne kommune har meldt ud, at sagen er slut og at løbet er kørt. 

Samtidig er Energinet.dk, eller hvem man har entreret med, nu i gang med at forberede nedlægningen af strømkablet fra iland-føringen og til en samlestation på fjordsiden af kystvejen. Det forlyder, at man vil anvende underboring ned til kystvejen.

Se projektbeskrivelser her:

https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/Vesterhav-Syd


https://corporate.vattenfall.dk/vores-vindmoller-i-danmark/vindprojekter/vesterhav-syd/

Naturkraft Det nye naturkraftcenter ved Ringkøbing er nu så småt under opførelse. Det skal være et forundrings­, forståelses­ og forandringslokomotiv - en oplevelsesarena for naturens kræfter, et arkitektonisk landemærke og en attraktion med ambition om nyskabelse på højeste internationale niveau.
Se hjemmesiden her