Nyt fra bestyrelsen og andre aktuelle oplysninger

 

 

december 2016 Reparation af veje

Vattenfall er nu ved at afslutte kabellægningen på Lyngdraget. De store maskiner og den megen trafik i efterårets etableringsfase har belastet vore veje ganske betydeligt. Bestyrelsen vil til foråret tage en drøftelse med Vattenfall om reparation af vejene, og det er bestyrelsens opfattelse, at Vattenfall må bære en væsentlig del af udgiften herved.

september 2019 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har afholdt møde den 21. september. Referat her.

september 2019 Plantedagen blev afviklet med 14 deltagere. I stedet for at plante hjelme, som har vist sig at være et sisyfos-arbejde uden egentlig effekt, så blev der rullet hø ud i overgangene over hav-klitterne ved C80 og C81. - Og så en sandwich og en øl efter strabadserne.

august 2019 Plantedag 2019

Lyngvejens Grundejerforening afholder som vanligt den årlige ”plantedag” lørdag, den 21. september kl. 1000. Forventet varighed 2 – 2½ time.

Som nævnt på generalforsamlingen har vi foreløbigt opgivet at plante hjelme p.g.a. den ringe effekt, som vores møjsommelige arbejde har haft. I stedet gentager vi udrulningen af hø, som har vist sig at være er rigtig god metode til at bremse sandflugt og samtidigt lette passagen over klitten. Vi har bestilt 4 big baller til de to nedgange, og klitfogeden ville prøve om han også kan skaffe nogle fyrregrene, som er rigtig gode til at kanalisere færdslen over klitten.

Vi mødes kl. 1000 på stien mod nedgang C80 (mellem Lyngvejen nr. 102 og 104). Medbring blot muskelkraft og arbejdshandsker, så skal det nok blive en succes! Foreningen er som vanligt vært for en sandwich og en øl/vand efter veludført arbejde.

 

 

marts 2019 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har 30. marts afholdt bestyrelsesmøde. Referat kan ses her.


december 2019 Følgende aktiviteter er foreløbig fastsat for 2019:

30. marts: bestyrelsesmøde

3. maj: sidste frist for indkaldelse til generalforsamling

18. maj: generalforsamling / formiddag og oprydningsdag / eftermiddag

25. maj: evt. fugletur

21. september: plantedag

Der vil tilgå nærmere om de enkelte aktiviteter, men notér venligst datoerne.

december 2018 Partsindlæg fra Vattenfall

Partsindlæg til taksationsmyndigheden november 2018 - her

Indsigelse fra Sammenslutningen - her

Indsigelse fra Lars Fløe-Nielsen, formand for Lyngvejens Grundejerforening - gerne til inspiration for andre - her

juli 2018 Råd og vink

For snart mange år siden udarbejdede foreningen et A4-ark med ”Råd og vink” for færdsel, adfærd og ophold i området.
 
Som nævnt på årets generalforsamling har bestyrelsen set et behov for at genudsende disse retningslinier/henstillinger og  har derfor arbejdet på en ny udgave, der er opdateret både sprogligt og faktuelt.
  
Dette arbejde er nu færdigt, og i nær fremtid det nye ”Råd og vink” blive fordelt i medlemmernes  postkasser.

Den nye udgave er lamineret, og den er som tidligere på både dansk og tysk.Bestyrelsen anbefaler, at man har den liggende i sommerhusene og ikke mindst i de huse, der udlejes.

Se det nye 'Råd og vink' her:
˃ ˃ ˃

Sehen Sie hier 'Hinweise und Regeln':
˃ ˃ ˃


juni 2018 

Bestyrelsen har i dag den 15. juni deltaget i møde med Vattenfall ang. landanlægget, d.v.s. det transmissionskabel, der efter planen skal nedgraves mellem Lyngdraget og skoven.

Vattenfall har entreret med en landinspektør, som i dag har fotodokumenteret tilstanden af Lyngvejen og Lyngdraget, som vil blive anvendt til arbejdskørsel. Det er aftalt, at vi sammen gennemgår vejene, når anlægsarbejdet er overstået, så evt. vejskader kan udbedres af Vattenfall.

 Hvad angår placeringen af traceen på arealet mellem Lyngdraget og skoven blev det i dag oplyst, at linjeføringen er aftalt med lodsejeren.  

Den forventede tidsplan er som følger: 

Juli 2018: arkæologiske undersøgelser af traceen fra havsiden. Der forventes behov for 3 dage, og arkæologerne vil benytte Holmsborgvej som adgangsvej til området ved nedgang C81.

Andet halvår 2019: selve landprojektet med nedgravning af landkablet. Forventet varighed 3 måneder.

Marts eller juli 2020: ”vandprojektet” på stranden ved C81, hvor vand- og landkablet skal forbindes. Varighed 2 – 3 måneder. 

I modsætning til forundersøgelsen, som blev gennemført uden nogen information af grundejere eller forening, så har Vattenfall lovet bedre information om anlægsarbejdet. Det vil vi holde dem op på!

Hvis man vil følge med i gangen i anlægsarbejdet er der mulighed for det på Vattenfalls hjemmeside. Se dette link: https://corporate.vattenfall.dk/vores-vindmoller-i-danmark/vindprojekter/vesterhav-syd/om-vesterhav-syd/anlagsarbejde-vesterhav-syd/

 

maj 2018 Aktuelt

Så er grusvejene blevet støvdæmpet, og den gule container til grene og andet grønt affald er fjernet efter at have været til disposition i april og maj måned, hvor mange har benyttet sig af denne 'containerservice'.

Formanden har været i kontakt med Vattenfall og gjort opmærksom på beskadigelser ved nedkøring C 81 og af Lyngdraget, - vejen nord for skoven, beskadigelser, der er sket i forbindelse med Vattenfalls forundersøgelser med henblik på senere underboring af strømkabler. Nedkørslen ved C 81 er retableret og efterplantes i efteråret. Det er samtidig aftalt med Vattenfall, at reparation af vejen/vejene og evt. nye skader sker samlet efter at underboringsprocessen er afsluttet i efteråret 2019.

marts 2018 Bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 17. marts kan ses her

december 2017

Fibernet

Så er entreprenøren færdig med at udrulle fibernettet i vores område, og der udestår alene at få nettet tilsluttet de enkelte sommerhuse, og bestyrelsen har i den anledning haft et møde med Eniig, som repræsenterer RAH bredbånd, entreprenøren for det sydlige område og kommunen for at besigtige gravearbejdet.  

Selve arbejdet med nedgravning af fiberkablet er udført af 2 entreprenører, der har anvendt forskellige metoder. Nord for skoven har de ”pløjet” kablet ned langs Lyngdraget og resultatet er særdeles flot. Syd for skoven har de valgt at benytte en rendegraver, hvilket har betydet noget mere synlige spor. Vi påtalte, at de ikke i højere grad havde pløjet fiberkablet ned, da det var det, de stillede os i udsigt før arbejdet blev påbegyndt. Når dette er sagt, så må man så acceptere, at det giver synlige spor at nedgrave fibernet, og vi kan håbe at et par vækstsæsoner vil afhjælpe dette.

Vi aftalte med entreprenøren, at han skal køre området igennem med en fejemaskine, men ellers ikke gøre mere ved traceen langs vejene. Vi aftalte endvidere, at de til foråret skal efterså gravekanaler (stikledninger) ind til de enkelte sommerhuse i det omfang disse går igennem noget, der ligner græsplæner. Går stikledningen derimod gennem en naturgrund, skal de ikke efterså, da græs vil være en fremmedartet vegetation. Her må naturen reparere sig selv.

Eniig vil herefter kontakte alle, der har tilmeldt sig. Montøren skal have adgang til det enkelte hus, så man vil modtage et forslag til, hvornår arbejdet vil blive udført. Ifølge Eniig vil tilslutningen blive påbegyndt før jul.

 

september 2017 Plantedag

Teddy og Marianne stod for arrangementet og havde 15 arbejdsduelige medlemmer i gang. - Klik ind på galleri og se billeder fra dagen.

 
september 2017 Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 02. september kan ses her.

august 2017 Bestyrelsesmøde

Det planlagte bestyrelsesmøde den 16. september er flyttet til 02. september. Referat vil efterfølgende blive lagt ud på hjemmesiden.

maj 2017 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsesmøde den 27. maj. Referat af mødet kan ses her.

Vær opmærksom på pkt. 2, hvor bestyrelsen foretog en ny konstituering, der ændrer den tidligere konstituering efter generalforsamlingen.

april 2017 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde den 1. april, hvorfra der kan refereres:

- man drøftede igen de famøse kystnære møller og bemærkede i den forbindelse muligheden for værditabserstatning med ansøgningsfrist 3. april

- arbejdsgruppen vedrørende kystsikring har aftalt med Ole Kamp, at kommunen  forsøger arrangeret et møde med Kystdirektoratet, hvortil også Sammenslutningen inviteres

- man vedtog at udrulle halm på stierne ved C80 og C 81, og samtidig tager formanden kontakt til formanden for Havklit Grundejerforening for at få afklaret, hvem der i grunden gør hvad vedrørende C 79 - man drøftede samtidig muligheden for anvendelse af fyrreris og opsætning af skilte ved nedgangen til stierne - begge dele blev udskudt til senere

- man enedes om at rette henvendelse til udlejningsbureauerne med opfordring om at medvirke til at agitere for god færdsel i klitterne og til at tage hensyn til områdets skrøbelighed

- NCC vil i den nærmeste fremtid reparere huller i asfaltbelægningen - grusvejene afhøvles og belægges med grus inden påske - der gennemføres støvdæmpning i begyndelsen af juni

- der foreligger henvendelse fra RAH om etablering af fibernet i området - bestyrelsen besluttede, at man  ikke vil gå videre med dette som et foreningsprojekt, men at lade det være op til den enkelte grundejer at tage stilling til evt. tilmelding

-  der opsætte container ved Lyngvejen 88 fra påske og frem til 29. maj - containeren er til grønt affald - og kun grønt affald - og vil blive tømt efter behov undervejs

- indkaldelse til generalforsamling, bilagt regnskab og budgetforslag, er på vej til de enkelte grundejere pr. mail eller post og vil ligeledes blive lagt på hjemmesiden

januar 2017 Storm over Klitten

Vi har nu haft et par storme hen over jul og nytår, og havet har igen taget en god bid af den yderste klit, men den hjelme, som vi plantede i september, ser ud til at have klaret sig nogenlunde. Ødelæggelserne i området har været få - et par tagbeklædninger er revet op, men ærgerligt nok for dem, det er gået ud over.
december 2016 Vejvedligehold

Så er der lagt grus ud på grusvejene, der samtidig er høvlet af, så de nu er farbare og brugelige i vintersæsonen. Samtidig er der slået rabatter hele vejen rundt, og vi har her konstateret, at mange af lodsejerne selv havde slået og pyntet op. - Ret så fint.

september 2016 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde den 17. september, og herfra kan refereres at:

- bestyrelsen fandt, at stilen med generalforsamling om formiddagen og oprydning i området samme eftermiddag var en god ide, som man vil følge fremad

- arbejdsgruppen vedr. kystsikring har haft lidt svært ved at finde mødetidspunkter, men at der nu er berammet et møde den 21. oktober

- fra årsmødet i Sammenslutningen kunne Ole Kamp refereres for, at han ikke ville fremme en total kloakering på klitten, men at kloakering på udsatte, lave områder nok vil kunne blive en mulighed

- bestyrelsen fremsender vedrørende spørgsmålet om mulighed for store fritidshuse på op til 180 km2 i ikke lokalplanlagte områder høringssvar, hvor man ikke kan gå ind for disse store huse i sommerhusområderne, idet de vil være et fremmedelement, belaste infrastrukturen og alene tjene et ønske om masseturisme

- man vil overveje fremadrettet at lade kommunen foretage opkrævning af foreningskontingent i lighed med den eksisterende opkrævning af vejbidrag

- foreningens økonomi ser ganske fornuftig ud med en opsparing til specielt fremtidige vejvedligehold

- næste års generalforsamling blev fastsat til lørdag den 13. maj 2017 om formiddagen

- næste års oprydningsdag fastsattes til lørdag den 13. maj 2017 om eftermiddagen

- næste års plantedag fastsattes til lørdag den 16. september 2017

- næste bestyrelsesmøde fastsattes til lørdag den 1. april 2017
august 2016 Plantedag

Foreningen afholder plantedag lørdag, d. 17. september.

Vi mødes kl. 10.00 på Lyngvejen 104 (hos Teddy Pedersen) – medbring handsker og spade.


Klitfoged Erling Christensen vil instruere os i plantning af hjælme, hvorefter det er hensigten at beplante nedgang C80 og C81 for at mindske sandflugt og erosion.

 

Vi påregner at skulle bruge et par timer til beplantningen, hvorefter foreningen vil være vært ved en sandwich og en vand/øl.

juni 2016 Veje og grønt affald

Ordningen med containere til grønt affald har igen vist sig at være en succes, og vi fik på denne måde fyldt den store container
2 1/2 gang.

Grusvejene er høvlet af og efterfyldt med grus, ligesom der er lagt en større dynge grus ved Lyngvejen 88 til fri afbenyttelse ved småreparationer af stikveje og indkørsler.

Herefter er grusvejene blevet støvdæmpet. En ret kostbar, men ganske nyttig foranstaltning, der hindrer den megen støv i den varme sommertid.

Endelig er der nu klippet rabatter, hvorefter vi regner med at kunne holde hyben-væksten i ave resten af året, og samtidig er asfaltvejene fejet rene for løs grus mv..
maj 2016 Besparelse på ejendomsskatten 2016

Der gives nu en rabat på ejendomsskatten for 2016, fordi regeringen som en del af finansloven for 2016 besluttede at fastfryse grundskylden. Læs her.

april 2016 Generalforsamling og efterfølgende konstitution

Det samlede materiale fra generalforsamlingen den 23. april kan ses her.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:

Lars Fløe Nielsen: Formand

 Poula Sørensen: Kasserer

Teddy Pedersen: Sekretær

Gunnar Pedersen: Webmaster og almindeligt vejtilsyn, idet erstatningssager og aftaler om større entrepriser varetages af formanden
 
Else Kretzschmar: Bestyrelsesmedlem med særlig fokus på vindmøllesagen
marts 2016 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har afholdt møde den 19. marts, og herfra kan følgende refereres:

*man drøftede bestyrelsens holdning til foreningen 'Stop Vesterhav Syd', og der var enighed om, at foreningen ikke som forening kan medvirke i Stop Vesterhav Syd, men at det overlades til de enkelte medlemmer at tage stilling, mens  bestyrelsen på den anden side fastholder sin stilling til spørgsmålet om kystnære møller, og sin tilslutning til Sammenslutningens indsigelse mod etablering af møller 4-8 km fra kysten

*man vedtog, at generalforsamling og oprydningsdag samme dag begyndes med generalforsamling om formiddagen og oprydning efter middag - nærmere program vil fremgå af indkaldelse til generalforsamlingen

*man vedtog, at foreningen fremover primært vil anvende kommunikation med og information til medlemmerne via mail og foreningens hjemmeside - nærmere konkretisering vil fremgå af formandens beretning på generalforsamlingen

*man gennemgik foreningens økonomi og fandt regnskab for 2015 og budget for 2016 tilfredsstillende - regnskab og budget udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen den 23. april

*der planlægges ikke med overfladebelægning i 2016, idet de 'lapperier' der er foretaget i efteråret 2015 for nuværende er fuldt tilstrækkelige

*bestyrelsen arrangerer en plant-hjelme-dag den 17. september, hvor man opfordrer medlemmerne til at møde op kl. 10.00 og medvirke til sikring af klitterne ved beplantning af de hvide klitområder ved primært nedgang 80 og  81 - nærmere herom annonceres senere

*man var enige om, at den kraftige beskæring af bevoksningen ikke var køn, men at den havde været uomgængelig nødvendig

*der opsættes som tidligere en container ved Lyngvejen 88 i perioden 18. april til 20. maj, hvor grundejerne så kan komme af med grene og andet grønt affald - desværre nu for foreningens regning, idet kommunen ikke længere vil yde denne service

december 2015 Indskæring af bevoksningen

Der er nu foretaget indskæring af bevoksningen langs Lyngvejen og Lyngsletten, hvor træerne efterhånden bredte sig ud over rabatten og hindrede kørslen. Der er krav om uhindret passage 4 meter i bredden og i højden. Det ser umiddelbart ikke så slemt ud som frygtet, og erfaringsmæssigt reparerer træerne som sagt nogenlunde sig selv igen.

Grusvejene er igen noget hullede efter efterårets megen regn, men det er bestyrelsens opfattelse, at det er noget vi må leve med her i vintertiden. Ellers kunne vi reparere veje hver uge med grus og afhøvling. - Så opfordrer de vejfarende til at 'slalomme' sig igennem, til det igen bliver forår.
november 2015 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har afholdt møde den 31. oktober, og herfra kan følgende refereres:

* man drøftede projekt Vesterhav Syd, hvor bestyrelsen har bakket op om Sammenslutningens indsigelse og selv har rejst indsigelse mod specielt planerne om den nordlige ilandføring - som projektet fortsat kører frem, må bestyrelsen nok erkende at fortsatte, at fortsatte protester næppe nytter, og at løbet reelt er kørt

*der blev orienteret om årsmødet i Sammenslutningen, hvor Gunnar Pedersen ikke genopstillede - referat kan ses på Sammenslutningens hjemmeside

* kommunen rasler med sablen om en evt. kloakering af området, hvilket vil blive særdeles dyrt for den enkelte grundejer - Sammenslutningen er straks gået ind i sagen og bestrider kraftigt kommunens påstand om uheldige udledninger til Ringkøbing Fjord som belæg for forslaget - bestyrelsen afventer indtil videre

*vedrørende vejene: grusvejene er skrabet til vinter, asfaltvejene er repareret og gjort klar til en senere generel overfladebelægning, rabatterne er slået både horizontalt og vertikalt, og i løbet af efteråret vil træbevoksningen langs Lyngvejen og Lyngsletten blive 'høvlet ind' - det ser umiddelbart ikke pænt ud, men det er tvingende nødvendigt for at holde vejene farbare, og erfaringen er, at det efterhånden pynter sig selv igen

*byggeaktiviteten er gået kraftigt ned i forhold til de forrige par år, og siden sidste bestyrelsesmøde er der kun igangsat ét byggeri

*man drøftede muligheden for indhente mail-adresser hos alle medlemmer der har en sådan og så fremover gå over til alene mail-korrespondence og nyhedsbreve på mail - opfordringen om at oplyse mail-adresser vil ske i forbindelse med kontingentopkrævning i 2016

*kommunen har meddelt, at ordningen med en opstillet og betalt container til grenaffald ophører - bestyrelsen besluttede, at containeren er en service, som man ønsker at bibeholde, og at foreningen så selv må ryste op med kronerne hertil

*der har været en henvendelse fra Kirkvejens grundejerforening med opfordring til, at foreningen støtter dannelse af et alternativ til Sammenslutningen / en ny paraplyorganisation  - bestyrelsen afviser dog dette og mener slet ikke, der er brug for mere splittelse på dette område

*formanden vil undersøge muligheden for at lægge halm på stierne mod havet for at beskytte mod sandflugt og forebygge yderligere slitage - samtidig vil bestyrelsen undersøge muligheden for at inddrage plantning af hjelme som en disciplin på næste oprydningsdag

* foreningens økonomi ser fornuftig ud og budgetterne ser ud til at holde med de eksisterende medlems-, vej- og dræningskasse kontingenter

*næste bestyrelsesmøde fastsattes til lørdag den 19. marts

*generalforsamling og oprydningsdag 2016 fastsattes til samme dag, lørdag den 23. april med oprydning og efterfølgende generalforsamling - den endelige planlægning af dagen sker senere

juli 2015 Advarsel fra RAH

RAH advarer mod farlige 'stikbensmålere'. - Læs her

juni 2015 Indsigelse mod etablerieng af Vesterhav Syd Havmøllepark

Bestyrelsen har valgt at tilslutte sig Sammenslutningens indsigelse mod Vesterhav Syd Havmøllepark som projektet tegner sig i de redegørelser, der ligger på Naturstyrelsens hjemmeside. Derudover udvider bestyrelsen med en indsigelse mod planerne om en nordlig ilandføring gennem Tyvmose, som bestyrelsen finder uheldig, og som med fordel kan sløjfes, således at der alene sker ilandføring via kabler gennem området syd for Stormkløven, hvor der er væsentlig bedre plads.

Se bestyrelsens indsigelse

Sammenslutningens indsigelse

VVM redegørelserne mm. på Naturstyrelsens hjemmeside

maj 2015 Generalforsamling

Materiale vedrørende generalforsamlingen den 1. maj kan findes under menupunktet: foreningen/generalforsamling/generalforsamling 2015.

april 2015 Afhøvlig af rabatter

Som forberedelse til reparation af veje med overfladebelægning har vi foretaget en afhøvling af rabatterne, hvor de er så høje, at de forhindrer vandet i at løbe væk fra vejene. At vandet kan forlade vejene er den første betingelse for at belægningen kan holde til trykket, især af tungere transporter. - Indtil de afhøvlede rabatter 'pynter' sig selv igen, må vi så leve med, at det midlertidig ser lidt trist ud.

marts 2015 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har afholdt møde den 14. marts, og herfra kan refereres at:

*bestyrelsen har indhentet tilkendegivelser fra grundejerne på stikvejene til havet om, hvorvidt de ville foretrække grus eller asfaltbelægning, og da ca. 2/3 ønsker grus, vil bestyrelsen fortsat vedligeholde disse veje med grus og støvdæmpning - vejene vil 1. gang i år blive forsynet med grus og afrettet inden påske, og der vil blive støvdæmpet ultimo maj/primo juni

*asfaltvejene gennemgås igen sammen med NCC, og sammen med konsulenten herfra tager vi så beslutning om udbedring af huller og lunker - arbejdet ventes udført her i foråret

*der er klippet rabatter, og vi forventer, at én slåning om året er tilstrækkelig - til næste år tager vi beslutning om, hvorvidt og hvordan det vil være nødvendigt med indklipning af træbevoksning langs vejene

*der foretages stadig opførelse, udbygning og reparation af huse i området, men aktiviteten synes noget dæmpet i forhold til de seneste par år

*bestyrelsen drøftede de nok mest aktuelle emner på Klitten i øjeblikket: placering af kystnære hav-vindmøller og kystsikring - problemområder til debat og til status på den kommende generalforsamling

*det besluttedes, at der umiddelbart før påske opstilles en container til grønt affald ved Lyngvejen 88 - containeren vil blive stående til max udgangen af maj, og vil blive tømt efter behov

*man gennemgik foreningens økonomi, der ser fornuftig ud - regnskab og budget forelægges generalforsamlingen, og bestyrelsen foreslår kontingent og vejbidrag uændret for det kommende regnskabsår

* man gennemgik dagsorden for den kommende generalforsamling - indkaldelse med dagsorden udsendes efter gældende frist til alle foreningens medlemmer, mens referat mv. i almindelighed ikke udsendes, men efterlods placeres på hjemmesiden

*OBS: vær opmærksom på 'Store Oprydningsdag' dagen efter generalforsamlingen - vi mødes på Lyngsletten 4 kl. 10.00

*bestyrelsen afholder møde med konstitution umiddelbart efter generalforsamlingen, og det næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes i september
 
december 2014 Seneste fra bestyrelsen

Der er foretaget klipning af rabatter langs vejene, ca. 75-80 cm ind i det vandrette plan, og enkelte steder tillige i det lodrette plan.

Supplerende overfladebelægning og udfyldning af lunker, hvor vejbelægningen er trykket, specielt på grund af de store vogne i forbindelse med byggeri i området, er stillet i bero og tages op igen i foråret 2015 med gennemgang af vejene og aftaler med NNC om arbejdets udførelse.

Dræningssystemet er gennemgået og en lækage på en af stikvejene fra Lyngvejen er repareret. På grund af den megen regn i efterårets løb står grundvandet højt i området, og uanset at dræningen fungerer udmærket, kan man på de lave områder opleve, at terrænet er noget 'sjappet.
september 2014 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har afholdt møde den 27. september, og herfra kan refereres at:

*nye og manglende skilte nu er på plads

*foreningens økonomi ser fornuftig ud - budgettet ser ud til at holde, og opsparingen på vejkontoen har nu nået en størrelse, der giver mulighed for at udføre anden behandling af Lyngdraget og Lyngsletten og planlægge evt. videre overfladebelægning

*der indhentes tilbud på supplerende overfladebelægning på Lyngdraget og Lyngsletten

*grundejerne på grusvejene Trikavej og de to side-Lyngveje mod vest høres om deres holdning til bestyrelsens overvejelser om evt. overfladebehandling også af disse veje 

*alle veje i området er opmålt til brug for efterfølgende beregninger/tilbud om asfaltering,   grusning, skrabning og klipning af rabatter

*aktuelt gruses og skrabes grusvejene efter behov inden efterårsferien

*der klippes rabatter og hyben, hvor den gror ud over vejen i løbet af efteråret

*vedrørende det videre forløb i sagen om de bebudede kystnære havvindmøller kan det oplyses, at VVM-redegørelserne vil foreligge i foråret 2015 og efterfølges af først en myndigshøring og derefter en offentlig borgerhøring

*det kan videre  oplyses, at cykelstien over Baggers Dæmning forventes færdig i 2015, og at el-ledningerne i samme forbindelse forventes lagt i jorden

*næste bestyrelsesmøde afholdes den 14. marts 2015

*generalforsamlingen 2015 afholdes fredag den 1. maj - St. Bededag

*Store Oprydningsdag 2015 afholdes dagen efter, lørdag den 2. maj

Juli 2014 Vejskilte

Desværre har vort oversigtsskilt ved indkørslen til Lyngvejen lidt skade. Der er anbragt et midlertidigt info-skilt i A4 format, men et nyt, stort á jourført skilt er på vej og leveres i august måned. Samtidig bliver der opsat nye vejskilte med nummeranvisninger, hvor disse mangler, og et ødelagt vejskilt bliver erstattet.
juni 2014 Vejene

Pr. 1. juni er grusvejene høvlet af og der er støvdæmpet
maj 2014 Generalforsamling

Generalforsamlingen blev som annonceret afholdt den 17. maj med omkring 35 deltagere. Akterne hertil kan ses under Foreningen/Generalforsamling
maj 2014 Store oprydningsdag

Der var mødt omkring 25 til oprydning og soignering af området, og de dryssede så rundt og samlede en del forfløjne ting sammen, - men i det store og hele var området ganske pæn, så det kostede ikke de store anstrengelser at gå grundejerforeningens område igennem.

Efter velgjort arbejde fortærede man så i samdrægtighed de medbragte madkurve, og ved 13-tiden kunne man så drage hjem igen. - En god formiddag i fællesskab med andre.
april 2014 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har den 29. marts afholdt bestyrelsesmøde, og herfra kan refereres at:

*der er indgået forlig/aftale med bygherrerne om erstatning for de vejskader nybyggeri eller   renoveringer har medført - kun en enkelt grundejer er det ikke lykkedes at få til at erkende et ansvar

*kommunen ydet et beløb på 15.000 kr. til vedligehold af Vestkyststien, hvor den er overfladebehandlet, men samtidig har man besluttet generelt for hele Klitten, at man fremover kun vil medvirke økonomisk til vedligeholdet ud fra den slitage alene cyklisterne medfører

*det ser nu ud til, at de fleste er ved at have ryddet op og have fjernet væltede træer mv. efter 'Bodil' i december

*vedrørende projekt 'Vesterhav Syd Vindmøllepark' henviser bestyrelsen til Sammenslutningens hjemmeside, hvor bestyrelsen helt kan tilslutte sig såvel referat fra borgermødet i januar og efterfølgende skrivelse til Miljøstyrelsen

*økonomisk ser foreningens budget for indeværende år ud til at holde, og det er bestyrelsens agt at fastholde kontingentet uændret også til næste år

*vedrørende vejene var man enige om, at det er væsentlig at holde både grusveje og asfaltvej i god stand, hvilket indebærer at vi accepterer en løbende udgift til grusning, afretning og støvdæmpning af grusveje og reparation og efterfølgende belægninger af asfaltvejene

*samtidig besluttede man at indhente tilbud fra flere entreprenører på opfølgende overfladebehandling af Lyngdraget og asfaltering af resterende grusveje

*man drøftede dagsorden for den kommende generalforsamling, hvor indkaldelse sendes ud før påske, samt programmet for 'Store oprydningsdag'
april 2014 Funbike bane ud for Holmsborgvej

Bestyrelsen har gjort indsigelse mod anlæg af en fun-bike bane ud for Holmsborgvejens udløb i Klitvejen, idet vi kunne frygte en støjforurening fra sådan et anlæg. Sagen har været forelagt  Natur- og Miljøklagenævnet, der i brev af 7. april meddeler, at man ikke kan følge klagemålet, hvorfor der kan anlægges en fun-bike bane som ansøgt.
februar 2014 Vedrørende havmøller

Bestyrelsen kan helt tilslutte sig Sammenslutningens indspil til Naturstyrelsen vedrørende projekt Vesterhav Syd Havmøllepark og finder derfor ikke grund til at reagere særskilt over for Naturstyrelsen. Sammenslutningens brev med tilhørende bilag dækker helt de synspunkter, bestyrelsen har i denne sag. - Se på Sammenslutningens hjemmeside her:
december 2013 Aftale om kystbeskyttelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har sammen med Holstebro, Lemvig og Thisted kommune indgået ny aftale med Kystdirektoratet om kystbeskyttelse for 2014-2018. Se aftalen m/ bilag på Sammenslutningens hjemmeside under menupunkt aktuelt.
december 2013 Lyngvig fyr

Så har Søfartsstyrelsen givet sig, og der bliver igen et fejende lys i Lyngvig Fyr. I høj grad et resultat af, at sammenslutningen Lyngvig Fyrs Venner ihærdigt har bearbejdet politikere og styrelse for at få det gamle lys tilbage. Hvis alt går vel er det rigtige lys tilbage igen den 23. december.
december 2013  Kommunens bidrag til vejvedligehold

I følge gamle aftaler med Ringkøbing amt, har Ringkøbing-Skjern Kommune er forpligtelse til at vedligeholde Vestkyststien, også, hvor den er kørevej, hvilket hovedsageligt har været baseret på grus.

Ved asfalt-overfladebehandling har kommunen slået sig i tøjret og vægret sig ved at deltage i finansieringen af vedligehold af denne belægning under henvisning til, at den slitage, som kommunen kunne være forpligtet til at imødegå, alene kunne hidrøre fra cykeltrafik midt på vejen/stien.

Efter megen trakasseri og forhandling frem og tilbage, er det endt med en aftale om, at kommunen deltager med 15.000 kr., hvilket der ikke er fuldt dækkende, men som må betragtes som det simpelt hen bedst opnåelige.

Samtidig har kommunens teknik-og miljøudvalg besluttet, at man vil have den gamle aftale til genforhandling - hvem den så skal forhandles med - og at man ikke fremover vil deltage i finansiering af overfladebelægning på vestkyststien, hvor den samtidig er kørevej.
september 2013 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har afholdt møde den 18. september, og herfra kan refereres at:

- bestyrelsen besluttede at Jespers plads i bestyrelsen besættes ved valg på den kommende generalforsamling

- branddaskerne er omfordelt, således at der nu er 'daskere' på Lyngvejen ved nr. 19 og 92 og på Lyngdraget ved nr. 47

- der er udført støvdæmpning på fælles-grusvejene i området

- der er sket henvendelse til GPS firmaerne om fejlrettelse m.h.t. vejene - skulle nu være rettet

- man gennemgik en række erstatningssager vedrørende vejskader i forbindelse med byggerier i området - der mangler stadig afklaring af enkelte, herunder kommunens andel af asfaltbelægningen på Vestkyststien

- formanden forespørger politiet, hvorvidt der kan etableres skilte med angivelse af vægtbegrænsning ved indkørsel på Lyngvejen

- der er klippet rabatter i området, og til den kommende generalforsamling i 2014 vil bestyrelsen fremlægge, hvorvidt foreningen generelt skal påtage sig indklipning af bevoksning langs vejene

- der vil blive foretaget eftersyn af dræningssystemet inden efteråret sætter ind

- foreningen har fremsendt påklage over kommunens tilladelse til etablering af Fun Bike bane ved Holmsland Klitvej 237

- der afholdes bestyrelsesmøde igen den 29. marts 2014

- 'Store Oprydningsdag' 2014 bliver den 16. maj

- generalforsamling afholdes den 17. maj 2014
juli 2013 Mindeord over Jesper Jespersen

Det var med lige dele chok og sorg, at Lyngvejens Grundejerforening modtog information om, at vores bestyrelsesmedlem,  Jesper Jespersen, Lyngvejen 63, var afgået ved døden den 19. juli 2013. Jesper sov stille ind i sit hjem i Snejbjerg i en alder af blot 67 år uden forudgående sygdom eller andre indikationer på helbredstruende forhold. Jesper var tværtimod meget frisk og rørig og utrolig fysisk aktiv, og derfor kommer nyheden om hans pludselige død som et chok for os alle. Oven i chokket kommer sorgen, for Jespers bortgang har berøvet os en humørfyldt, engageret og dedikeret ven og bestyrelseskollega, som har ydet utroligt meget for foreningen gennem de seneste 22 år.
Jesper blev valgt som revisor i 1991, og 4 år senere blev han indvalgt i grundejerforeningens bestyrelse, hvor han var medlem indtil sin alt for tidlige død. Jesper har i de seneste 18 år varetaget funktioner som bestyrelsesmedlem, næstformand og – ikke mindst – formand for foreningen i perioden 2000 – 2009.

Jesper var som person kendetegnet ved sin hjælpsomhed, arbejdsomhed og sit engagement – en rigtig holdspiller for hvem samvær og fællesskab betød mere end egen bekvemmelighed. At Jesper også udviste disse egenskaber i andre sammenhænge end i Lyngvejens Grundejerforening blev meget tydeligt dokumenteret af det enorme fremmøde, der var til hans bisættelse 27. juli i Snejbjerg kirke.

Midt i sorgen over Jespers alt for tidlige død går vore tanker naturligt til Jespers hustru, Dorte, som har mistet sin livsledsager og støtte gennem 44 år. Lige så længe har deres hus i Snejbjerg været familiens omdrejningspunkt, men sommerhuset på Lyngvejen 63 har samtidig også været rammen om et aktivt familieliv fyldt af børn, svigerbørn og børnebørn, og for os andre har det været et mødested, hvor man naturligt faldt ind og altid blev mødt med stor imødekommenhed. Foruden Dorte efterlader Jesper sig 3 sønner, 3 svigerdøtre og 6 børnebørn.  

Æret være Jesper Jespersens minde

Pbv.
Lars Fløe Nielsen
Formand

marts 2013 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har afholdt møde den 03. marts, og herfra kan følgende refereres:

Vejskader i forbindelse med byggeri i området vurderes specifikt i hvert enkelt tilfælde, og efter vurdering i samråd med NCC fremsendes erstatningskrav til bygherren. Vejene inspiceres generelt sammen med NCC den 12. marts.

Dræningen i området fungerer upåklageligt, og der foreligger ikke klager over forhøjet vandstand.

Der opstilles container til grønt affald i perioden 22. april - ultimo maj. Containeren er til fri afbenyttelse af foreningens medlemmer og tømmes undervejs efter behov. KUN GRØNT AFFALD!

Enkelte grundejere, der har anbragt afskårne grene mv. i vejrabatten får brev om at fjerne dette.

Regnskabet for 2012 balancerer således, at bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2013 for såvel foreningen, vejbidraget og dræningskassen.

Til generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen forslag til reviderede vedtægter. Da beslutningen herom kan kræve en ekstraordinær generalforsamling indvarsles denne sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Indkaldelse udsendes med bilag til alle medlemmer primo april og materialet vil derefter samtidig kunne ses her på hjemmesiden.

Store oprydningsdag løber af stabelen St. Bededag den 26. april. Vi mødes Hos Jesper, Lyngvejen 63 kl. 10.00.
oktober 2012 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har afholdt møde den 22. oktober, og herfra kan følgende refereres:

Man drøftede et forslag om nyhedsmail til medlemmerne, når der var nyt på hjemmesiden. Da bestyrelsen kun har få mailadresser på medlemmer, og da der kan forudses temmelig store vanskeligheder med at holde en sådan adresseliste á jour, besluttede bestyrelsen ikke at etablere en sådan nyhedstjeneste.

Man gennemgik nyheder fra Sammenslutningen. Disse kan læses her.

Vejene i området lider efterhånden i forbindelse med de tunge transporter til nybyggerier og renoveringer. Opstår der skader, vil bygherren blive draget til ansvar og pålagt udgiften til reparationer. Vejene får til foråret en 'generel' omgang vedligehold.

Der er ind imellem vanskeligheder med at holde de oplagte rebstiger ved nedgang C 80 på plads. Man vil nu trodse vind og vejr ved en yderligere fastgørelse af rebstigerne, så der kan bibeholdes en god og farbar adgang til havet.

Man gennemgik foreningens økonomi, der er i god stand og grundlæggende følger budgetoplæget fra sidste generalforsamling.

Man drøftede et oplæg til nye/reviderede vedtægter. Oplægget vedtages endeligt på bestyrelsesmødet i marts og fremlægges derefter til behandling på generalforsamlingen i april.

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til den 2. marts 2013.

Store oprydningsdag 2013 blev fastlagt til den 26. april.

Generalforsamling 2013 blev fastlagt til den 27. april.
sommer 2012 Hen over sommeren

Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden med 34 fremmødte der blev trakteret med cognac/likør til kaffen i anledning af foreningens 40 års eksistens. - Se nærmere  her.


Ordningen med en container til grenaffald har vist sig at være en populær service, der er benyttet af mange, og containeren har måttet tømmes flere gange. Bestyrelsen agter derfor nok at gentage succesen til næste forår igen.

Til gengæld var fremmødet til Store Oprydningsdag særdeles skuffende. Dem, der mødte frem, havde en hyggelig dag,  - men hvor gemte resten / de fleste af medlemmerne sig mon ??

Rebstigen er nu nedlagt, og det er blevet betydeligt nemmere at forcere klitterne, både ned til havet og tilbage igen.

Der er i år flere byggeprojekter på vej i vort område, og bestyrelsen har i denne forbindelse focus på de skader på vore veje, dette medfører, når lastvogne og entreprenørmaskiner i overstørrelse invaderer området. Bestyrelsen vil efter syn og skøn sørge for udbedring af skaderne ved vores sædvanlige entreprenør, mens udgifterne naturligvis må påhvile bygherrerne og ikke medføre en udgift for foreningen.

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til d. 22. oktober 2012.

marts 2012 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har afholdt møde den 24. marts. Herfra kan følgende refereres:

Stien C80 mod havet er blevet udvidet, så man kan komme frem, også med klapvogne mv.

Bestyrelsen agter at nedlægge en rebstige op og ned over den yderste klit ved C80. En sådan handling skal man søge naturstyrelsen om. Hvis alt går i orden kan rebstigen nedlægges omkring påske.

Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om kystsikring efter de hårde angreb på kysten i efterårets storme. Spørgsmålet om de forkætrede rør som et effektivt middel er endnu uafklaret, og bestyrelsen opfordrer Sammenslutningen til at invitere såvel Kystdirektoratet som Poul Jakobsen fra Skagen Innovations Center til en drøftelse på Sammenslutningens årsmøde.

Det overvejes, hvorvidt det vil være formålstjenligt at høvle rabatterne langs asfaltvejene ned, så regnvandet kan løbe væk til gavn for asfaltbelægningen.

Økonomisk holder foreningens budget, og der ses ingen grund til forhøjelse af kontingentet.

Store oprydningsdag fastholdes til 2. juni med start på Lyngvejen 63 kl. 09.30.

Det påhviler den enkelte grundejer at klippe bevoksningen langs grund eller sti ind, så der er fri passage for trafikken. I den anledning opstilles i perioden 7. - 25. maj til fri afnyttelse en container til grenaffald ved 'grusbunken' på Lyngvejen, og grundejerne opfordres til inden for dette tidsrum at benytte lejligheden til at foretage den nødvendige klipning
 
oktober 2011 Bestyrelsesmøde

Der har været afholdt bestyrelsesmøde den 12. oktober, hvorfra følgende kan refereres:

Det blev på generalforsamlingen 2011 fremført, at de kort, som udlejningsbureauerne udleverer til sommerhusgæsterne, ikke er up to date, da det stadig fremgår, at biler kan passere, hvor der alene er cykelsti, ligesom GPS-oplysningerne åbenbart lider af samme skavank. Bestyrelsen har skrevet til bureauerne og gjort opmærksom på problemet, mens det er op til den enkelte grundejer at foretage fejlmelding til den enkelte GPS-udbyder, såfremt man bliver opmærksom på et problem her.

Der blev ligeledes på generalforsamlingen gjort opmærksom på generende parkering ved enden af vestgående stikveje mod havet. Bestyrelsen har vurderet, at problemet ikke er overvældende og agter ikke for nærværende at foretage sig mere.

Bestyrelsen vil undersøge udgiften ved at lægge rebstige ved nedgang C80. Ved beslutning om at nedlægge en rebstige skal Naturstyrelsen formentlig ansøges om tilladelse, der dog forventes at være en formsag.

Efter drøftelse med Sammenslutningen har Kommunen sænket opkrævningsafgiften for vejbidrag mv. fra 50 til 40 kr pr. stk. I forhold til tidligere er der tale om en ret kraftig stigning i udgiften, men bestyrelsen vurderer, at der ikke er et reelt alternativ, hvorfor vi nødvendigvis må bære udgiften.

Der er foretaget garantireparationer af asfaltvejene uden udgift for foreningen, og der er klippet vejrabatter i juli måned med tilfredsstillende resultat. Næste år foretages 1. klipning sidst i maj måned, hvorefter vi vil vurdere, om der skal klippes en gang ekstra i efteråret.

Check af drænledningerne har ikke vist problemer eller behov for reparationer.

Foreningens lån af dræningskassen er nu afviklet, og budgettet hænger udmærket sammen som det var forudskikket.

Næste bestyrelsesmøde er foreløbig fastlagt til lørdag den 24. marts 2012.

Store Oprydningsdag i 2012 er fastlagt til lørdag den 2. juni med mødested Lyngvejen 63.

Generalforsamling 2012 er fastlagt til lørdag den 12. maj.

Efter bestyrelsesmødet foretog bestyrelsen en besigtigelse af området og kan konstatere, at det generelt er i fin stand.

juni 2011 Vær med til at forebygge drukneulykker

Ringkøbing-Skjern Kommune har udsendt brev til grundejerforeningerne, hvor man gør opmærksom på den folder med 5 gode baderåd, som blev udsendt sidste år. Man anmoder grundejerforeningerne om at formidle informationen videre.
- Læs brevet  her.
maj 2011 Roderi med kort og GPS-data

På generalforsamlingen blev det under eventuelt oplyst, at GPS'er åbenbart ofte viser gæsterne i området ad forkerte veje frem til adresserne. Ligeledes synes udlejningsbureauerne at udlevere gamle og unøjagtige kort til lejere af fritidshusene. Dette betyder i praksis, at gæster til fritidshusene ofte farer forvildede rundt og skaber unødig trafik frem og tilbage på de små veje i deres søgen efter det rigtige hus.

Efterfølgende har formanden skrevet til samtlige udlejningsbureauer og gjort opmærksom på problemet. Han har samtidig pointeret, at det forekommer at være dårlig kundeservice, når lejerne udstyres med forældede og uaktuelle kort.

Samtidig har formanden rettet henvendelse til kommunen og forespurgt, hvorvidt det er en kommunal opgave at sørge for, at GPS oplysninger hele tiden er opdaterede.

Hertil svarer kommunen, at det ikke er en kommunal opgave, og at man må henvise til de enkelte udbydere.

Ligeledes tilkendegiver Kort- og Matrikelstyrelsen at: "KMS udvikler ikke de kort, der findes i GPS navigationssystemer. Derfor er det ikke muligt hos KMS at lave kortsystemets kort om. Ansvar for kortene, der ligger bag GPS-navigationssystemer, ligger hos de øvrige distributører. De fleste har "redegør en fejl" -services på deres hjemmesider".

Det forældede kortmateriale bliver det selvfølgelig udlejningsbureauernes sag at få skik på, mens den eneste måde at komme GPS-uvæsenet til livs på altså synes at være fejlmeldinger på den enkelte distributørs hjemmeside. Foreningen vil overlade dette initiativ til de enkelte grundejere, der synes, at de er ramt af et urimeligt og unødvendigt køreri.

maj 2011 Generalforsamling

Generalforsamlingen blev afviklet efter dagsordenen med 32 deltagere, øl og vand, kaffe og kringle.
Referat vil blive lagt på hjemmesiden under punktet Generalforsamling
.
maj 2011 Store oprydningsdag

Dagen blev afviklet med omkring 15 deltagere, der finkæmmede området for dåser og andet snavs, beskar de mest fremstræbende grene i bevoksningen og udfyldte et par huller i 'Store Sti' med grus. - Men der var i grunden ikke meget at komme efter, og de der har færdedes i området i det sidste års tid må generelt siges at have opført sig rigtig pænt.

Og så sluttede vi efter et par timer af med øl og vand, egen madkurv og formandens snaps. En ganske hyggelig formiddag.
april 2011 Bestyrelse3smøde

Fra bestyrelsesmødet den 2. april kan refereres følgende:

Bestyrelsen vil i den kommende vækstsæson klippe rabatter i juni måned og derefter vurdere, om der vil være behov for yderligere klipning i år.

Der er to steder på Lyngsletten anbragt pæle i vejkanten som hastighedsdæmpende foranstaltning. Bestyrelsen agter herefter ikke at gå videre med yderligere foranstaltninger.

Bestyrelsen har rettet henvendelse til Kystdirektoratet om den ret kraftige erosion af klitterne i området. Direktoratet svarer hertil, at der ikke i overskuelig tid vil være fare for klitbarieren eller baglandet, og at der ikke er planlagt sikringsforanstaltninger på kysten i Klegod.

Fra kommunen er der varslet om anbringelse af kontraventiler i målerbrøndene i løbet af de næste par år. Dette skulle ikke medføre en direkte udgift for den enkelte grundejer.

Foreningens økonomi følger fint det planlagte budget, og vi kan se frem til i det kommende regnskabsår at have indfriet det resterende lån til overfladebehandlingen.

Indkaldelse og dagsorden for generalforsamlingen den 21. maj kl. 15.00 vil blive fremsendt inden påske. Dagsordenen vil også kunne læses her på hjemmesiden og endelig dagsorden med evt. indkomne forslag vil ligeledes kunne ses her på siden efter den 12. maj.

Bestyrelsen vil gerne opfordre til at møde op på Store Oprydningsdag, dagen før generalforsamlingen den 20. maj. Vi mødes hos Lars, Lyngsletten 4, kl. 10.00. - Bestyrelsen sørger for
handsker, sække, øl/vand + ”pensioniststokke”.

februar 2011 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmødet, der var annonceret til den 9. april 2011, er flyttet til den 2. april.
december 2010
Svar fra Kystdirektoratet

Kystdirektoratets svar på formandens henvendelse af 22. oktober om erosion af kysten i Klegodområdet og særligt ved nedgang 80. - Se svaret her.
 
november 2010 Nye dæksler til septictanke

De fleste grundejere vil få en henvendelse fra kommunen om udskiftning af de tunge cementdæksler til lettere og mere håndterbare plastdæksler. I den forbindelse er der indhentet tilbud på dæksler fra en række lokale leverandører. Den enkelte grundejer må derefter selv anskaffe sig den/de nye dæksler. Se tilbud og priser på Sammenslutningens hjemmeside her.
september 2010
Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har afholdt møde den  4. september, hvorfra der kan refereres følgende:

Bestyrelsen har igen endevendt spørgsmålet om fartdæmpning, Det er vores opfattelse, at der generelt køres pænt, - men også at der ind imellem er nogle, der kører for stærkt. Efter grundig overvejelse og indhentning af erfaringer fra andre grundejerforeninger har bestyrelsen besluttet at fortsætte den nuværende praksis med at anbringe pæle i rabatten på udvalgte steder for at dæmpe farten - fortrinsvis på lange, lige strækninger.

Bestyrelsen vil i løbet af efteråret fortsætte med at klippe rabatter og hybenhække, - men gør opmærksom på, at denne 'ekstra service' ikke fritager den enkelte grundejer ansvaret for at holde vejen ud for egen grund fri for beplantning.

Det må forudses, at alle grundejere vil blive pålagt at udskifte cementdækslet over septiktanken med et lettere plastikdæksel. Man vil modtage en melding fra kommunen/renovationsselskabet herom, og der vil via Sammenslutningens hjemmeside blive annonceret aftaler om rabatter ved indkøb. - Se nærmere herom senere. Derimod er der fra kommunens side pt. ingen planer om at pålægge sommerhusejere at etablere nedsivningsanlæg.

Bestyrelsen ønsker ikke opstilling af 'molokker' til dagrenovation, men ønsker den nuværende form for affaldstømning fortsat.

Vi har en fornuftig økonomi i foreningen, og udviklingen følger pænt det vedtagne budget.
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 9. april 2011, såfremt der ikke indtræffer behov for ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Den kommende generalforsamling er fastlagt til den 21. maj 2011.

Næste 'Store Oprydningsdag' er fastlagt til den 20. maj 2011.
juli 2010 Bestyrelsesmøde

Vi afholder bestyrelsesmøde i Lyngvejens grundejerforening lørdag den 4. september.
juli 2010 Kommunens tiltag på dagrenovationsområdet

I juni barslede Ringkøbing-Skjern Kommune med forslag om radikale ændringer vedrørende fjernelse  af dagrenovation i sommerhusområder. Man foreslog den nuværende ordning med affaldsbeholdere ved hvert sommerhus afløst af 'molokker', centralt placerede, store fælles containere. Den enkelte sommerhusejer/-lejer skulle så selv bringe sit affald til disse fælles containere. Forslaget medførte mildt sagt en massiv protest fra sommerhusejerne, hvorfor kommunen nu har lanceret et nyt forslag. - Læs sagens aktstykker på Sammenslutningens hjemmeside.
juni 2010 Ny hjemmeside med aktiviteter og oplevelser

Ringkøbing-Skjern Kommune har udviklet en ny hjemmeside, med et hav af oplysninger og forslag til at komme op af sofaen og ud i den vestjyske natur. Der er samlet mere end 100 smukke og spændende naturruter på Stifinderen. Samtidig er der oprettet en række overnatningspladser og shelters rundt omkring ved fjorde og åer. - Find selv mulighederne på www.rksk.dk/stifinderen.
maj 2010 Generalforsamling

Generalforsamlingen afvikledes i absolut god ro og orden og i en positiv atmosfære. Der var ganske pæn tilslutning med i alt 46 personer incl. bestyrelsen.

Referat mv. kan læses her.

- Det samme gjorde Store Oprydningsdag dagen før. Vi var ikke mange, men de aktive fremmødte fik ordnet nogle skilte, klippet nogle fyrrebuske ind fra vejen og samlet en halv snes poser skidt og møg. - Det som vi vil opfordre alle og enhver til at samle op undervejs, hvor man rundt omkring møder griseriet og derved medvirke til at holde området rent og pænt.
 
april 2010 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har 1. april afholdt bestyrelsesmøde

Væsentligste punkt var tilrettelæggelse af generalforsamlingen 2010. Bestyrelsen fremlægger ikke selv forslag til behandling. Valgmæssigt er Gunnar Pedersen indstillet på genvalg, mens Kurt Sørensen stiller sit mandat til rådighed. Man gennemgik den økonomiske situation, der ser fornuftig ud og arter sig som planlagt.

Dagsorden for generalforsamlingen sendes ud sammen med opkrævning af kontingent for 2010 den 12. april. Bestyrelsen har besluttet, at der fremover kun vil blive udsendt 'papirreferat' mv. efter generalforsamlingen til de, der udtrykkelig ønsker det. I stedet henvises man til at læse referat mv. på hjemmesiden. - Herved spares både tid og ikke mindst penge.
marts 2010 Ny informationsfolder

I samarbejde med Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit har Ringkøbing- Skjern Kommune udgivet en nyrevideret udgave af den tidligere folder. - Se den her. - Und auf deutsch.
marts 2010 Noget om aske

Ringkøbing- Skjern Kommune har udsendt en lille folder, der gør opmærksom på, hvordan man håndterer aske, samt tilbud om køb af askespand. - Se den her.
januar 2010 Noget om affaldsstativer

Holmland kommune lavede for nogle år siden en løsning med affaldsstativer som blev solgt og evt. også opstillet hos grundejerne af kommunen.
Det har vist sig at disse stativer åbenbart er lidt højere en stativerne i resten af Ringkøbing-Skjern kommune og de poser, der nu udleveres ikke når bunden.

Affaldskoordinator Jonna Pind Kristensen, Teknik og Forsyning har lavet en løsning til afhjælpning af problemet.
Grundejere, der har købt stativer af Holmsland Kommune, kan - uden beregning - hente 2 stk. 30x30 betonfliser på genbrugspladsen i Hvide Sande til at lægge i bunden af deres stativ. Det vil måske også afhjælpe problemet med væltede stativer!

For yderligere oplysninger kan Jonna kontaktes:
Finderupsvej 9
6900 Skjern
Telefon 99741549
jonna.kristensen@rksk.dk
januar 2010 Grusning på vejene

En grundejer har rettet henvendelse til bestyrelsen og forespurgt, om der ikke kunne blive gruset på de sne- og isglatte veje i området.

Bestyrelsen har måttet afvise dette med henvisning til, at der er tale om et sommerhus- /naturområde, hvor man nu engang må færdes efter omstændighederne. Derudover vil det være både bekosteligt og uhensigtsmæssigt at strø sand på de nyligt overfladebelagte veje.
november 2009
Vejrabatterne

For den enkelte grundejer er det en løbende opgave at holde vejrabatten fri for nærgående beplantning - og en del får slet ikke fulgt op på denne opgave.

Derfor har bestyrelsen besluttet at hyre en maskinstation til at slå rabatterne her i efteråret og lade udgiften afholde over vejvedligeholdet.

Dette er nu sket, og de fleste rabatter er slået 1/2 - 3/4 meter ind, hvor det har været muligt.

Den enkelte grundejer skal således ikke ud og fryse ørerne i den anledning.

-MEN: ind imellem har det afklippede materiale klumpet sig lidt, og vi anmoder nu den enkelte grundejer om at fjerne dette, hvor det måtte have hobet sig op, og således selv rydde lidt op ud for egen grund.

Bestyrelsen håber med dette tiltag at have imødekommet nogle grundejeres u-udtalte/inderste ønsker og lettet lidt på andres smådårlige samvittighed.
september 2009

Bestyrelsesmøde

 

Bestyrelsen har afholdt møde den 19. september, og herfra kan nævnes, at det blev besluttet:

* at ‘Store Oprydningsdag’ 2010 afholdes den 30. april kl. 09.00 - mødested: Lyngvejen 63 
* at generalforsamlingen 2010 afholdes den 1. maj
*

at undersøge mulighederne for at etablere fartdæmpende foranstaltninger på Lyngvejen, Lyngsletten og evt. Lyngdraget i form af striber på vejbanen - de fleste kører pænt og fornuftigt, men der færdes også nogle på vore veje, der desværre ikke kan forstå, at max 30 km/t, også er 30 km/t

* at opstille et skilt, der viser ‘blind vej’ mod havet i krydset ved Lyngvejen 88
* at undersøge de økonomiske muligheder for, at foreningen påtager sig afretning/indklipning af beplantningen langs veje og stier og dermed fritager den enkelte grundejer for dette arbejde
*

at søge udarbejdet en folder / skrivelse, der introducerer foreningen og dens arbejde, især over for nye grundejere

- og i øvrigt kunne bestyrelsen konstatere:
* at NCC med den udførte overfladebehandling har leveret et godt stykke arbejde af god kvalitet
* at foreningens økonomi ser fornuftig ud og at budgettet holder som planlagt

                          

maj 2009 Overfladebehandling - igen

Onsdag i uge 21 - onsdag før Kr. Himmelfartsdag - foretages de sidste afretninger af vejene før overfladebehandlingen. Denne vil så foregå fra mandag i uge 22. - Alt under forudsætning af, at vejrliget er medgørlig.
maj 2009 Store oprydningsdag

Regn - regn - regn! - En våd affære med minimal deltagelse, og det blev kun til lidt snavs-indsamling og boring af nogle drænhuller ved Lyngsletten. - Så må bestyrelsen jo senere tage fat på de ting, der trænger sig på - og måske drøfte, hvordan vi fremover vil afvikle 'Store Oprydningsdag', der åbenbart ikke har den store tiltrækning i sin nuværende form.
maj 2009 Overfladebehandling

Mandag den 4. maj begynder arbejdet med at afrette vejene og pålægge grus som forberedelse til den endelige overfladebehandling. Det gælder for: Lyngdraget, Vestkyststien inden for foreningens område, samt Lyngsletten i dens øst-vestgående retning.

Selve overfladebehandlingen vil foregå i uge 21/22. Her foretages en fin-afretning af vejene, hvorefter der pålægges asfalt.

Arbejdet vil altså ske i to omgange á 2-3 dages varighed, og vejene vil hele tiden være så farbare, at man vil kunne komme frem, - men på den anden side må man påregne, at der er forhindringer / forsinkelser, mens arbejdet står på. - Vi håber dog, man vil tage dette som en oplevelse - og se frem til, at vi derefter forhåbentlig har nogle behagelige veje at færdes på.

marts 2009

Generalforsamling 2009

Generalforsamlingen blev afviklet roligt og fredeligt, - men det var da ønskeligt, om flere havde deltaget, idet der ud over bestyrelsen kun var 21 grundejere repræsenteret.
Se formandens beretning, regnskab og referat
her.
 

marts 2009

Klitsyn

Skov- og Naturstyrelsen har udsendt oversigt over klitsyn fra Blåvand i syd til Houvig i nord. Mødetid og -sted for Klegod-området er torsdag den 14. maj kl. 09.00 på Fladsbjergvej. Bestyrelsen har ikke umiddelbart emner på plakaten, der gør det aktuelt at deltage i klitsynet.
 

marts 2009

'Store Oprydningsdag'

Lørdag den 16. maj 2009 er der igen ‘Store Oprydningsdag’ med det formål rydde lidt op, fjerne affald og i det hele taget checke områdets tilstand. Vi mødes hos Jesper, Lyngvejen 63, kl. 09.00. - Medbring måske en skovl og/eller en grensaks - og husk madkurv / madpakke. Bestyrelsen sørger for affaldssække og bortskaffelse af affald, og foreningen (dvs. medlemmerne selv!) er den generøse giver af øl og vand. Efter et par timers virksomhed i ro og mag slutter vi af med at fortære den medbragte madkurv / madpakke.
Mød op - gør lidt gavn og få samtidig en hyggelig formiddag i fælles selskab.
 

februar 2009

Bestyrelsesmøde den 10. februar

Bestyrelsen har afholdt møde og gjort status på situationen lige nu - herunder vejvedligehold og de planlagte vejarbejder, den kommende generalforsamling med beretning, valg, forslag og økonomi, - og hvad der så ellers rører sig i lokalområdet. Indkaldelse til generalforsamling med dagsorden udsendes i første uge af marts.
 

januar 2009

Overfladebehandling

Bestyrelsen har indgået en samlet aftale med NCC om overfladebehandling af Lyngdraget, den resterende del af Lyngsletten og - i samarbejde med kommunen - den del af Vestkyststien, hvor den samtidig er kørevej. I aftalen indgår også, at Lyngvejen og den allerede behandlede del af Lyngsletten pålægges den endelige overflade uden beregning. Arbejdet forventes udført i maj måned 2009.
 
oktober 2008 Bestyrelsesmøde den 14. oktober

Fra bestyrelsesmødet kan refereres, at der foregår forhandlinger med kommunen om vilkårene for overfladebehandling af Vestkyststien, hvor den samtidig er kørevej - fra Milevej til Lyngdraget.

Det er kommunens udspil, at foreningen må medvirke ved financieringen, idet kommunens forpligtelse alene vil være en behandling af en 2 meter bred cykelsti. Lyngdraget overfladebehandles som aftalt i 2009.

Generalforsamling 2009 fastsættes til 28. marts 2009 kl. 15.00 på Strandkroen i Søndervig.

'Store oprydningsdag 2009 fastsættes til 16. maj 2009 kl. 9.30. Mødested hos Jesper, Lyngvejen 63
 
oktober 2008 Vej- og hegnssyn

Bestyrelsen har afholdt 'vej- og hegnssyn' og har noteret sig nødvendige beskæringer i bevoksningen langs veje og stier

De implicerede grundejere får en henvendelse med anmodning om at få tingene bragt i orden i løbet af efteråret/vinteren.
 

juli 2008

 

Fat saven og kom i gang

Ringkøbing-Skjern Kommune deler nu små smæk over fingrene ud til folk, der ikke kan finde ud af at klippe hækken eller save grene af levende hegn. Det gælder de steder, hvor bevoksningen gror ud over fortove og veje, så man får svært ved at komme forbi eller have udsyn, når man skal ud i trafikken.
(Herning Folkeblad 03-07-08)
 
juni 2008

 

Grundlovsdag havde Ringkøbing-Skjern Kommune inviteret til orienteringmøde for grundejerforeninger i kommunen. - Uddrag af referatet herfra:

Kommunen tilbyder, at man i sommerhusområderne kan tilmelde sig tømning af dagrenovation i weekenden. Det er tidligere meldt ud, at man skal tilmelde sig områdevis. Dette er nu ændret til, at den enkelte sommerhusejer kan tilmelde sig ordningen.

Ifølge kontrakten med Meldgaard A/S har vi mulighed for at tilbyde weekendtømning, hvis et tilstrækkeligt antal brugere er interesseret heri. Merprisen for lørdagstømningen forventes at være ca. 250 kr. for 36 ugers tømninger og ca. 350 kr. for 52 ugers tømninger. Den enkelte sommerhusejer har mulighed for at tilmelde sig ordningen på Renovationsselskabet ESØs hjemmeside: www.esoe.dk, eller tlf. 9737 3377 inden 1. november 2008. Vi vil herefter vurdere, om der er nok tilmeldte til at starte ordningen. Hvis der i et område kun er få tilmeldte kan dette område ikke benytte tilbuddet. Herefter opstartes ordningen næste forår.

Hvis en grundejerforening er enige herom, kan man vælge at alle lodsejere får udleveret alle sække for et helt år ad gangen. - Vi  har herfra meddelt kommunen, at vi ikke er interesseret i denne ordning.

På genbrugspladserne i Ringkøbing og Holmsland kan man stadig komme af med sit husholdningsaffald i sække – det koster 30,- kr. pr. sæk. Hvis man lejlighedsvis har brug for en ekstra sæk til sin dagrenovation – kan man købe en "affaldssnip" med sæk og sætte denne ved affaldsstativet – så tager skraldemanden den med, ved næste tømning. Denne "affaldssnip" koster 30,- kr. og kan købes på genbrugspladserne m.m. – se salgssteder på www.rksk.dk. De "autoriserede" sække (dvs. sække man har fået udleveret) skal man selvfølgelig ikke betale ekstra for at aflevere på disse genbrugspladser.

Kommunen vil ved næste udbud af renovationskørsel kræve mindre køretøjer i sommerhusområderne, hvis grundejerne ønsker dette, - men det vil blive en smule dyrere. Den generelle tilbagemelding herpå var, at grundejerforeningerne er villige til at betale herfor.

Vestkyststrækningen har 48 stk. – Fjorden 12 stk. redningsposter. I 2008 ophører Røde Kors’s arbejde med redningsposterne p.g.a. manglende ressourcer – kommunen har dog altid stået for opsætning og nedtagning + vedligehold. Derefter overtager Ringkøbing-Skjern Kommune opgaven med redningsposter. Opsætning sker i uge 21 hvert år. Nedtagning sker efter badesæsonens afslutning i uge 40-41.

Hovedstrandrensning foregår hvert år i maj måned og sker i samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommunes Driftscenter Vest og Miljø- og Natur samt skoler, foreninger m.fl. Der er ca. 50 km strand fra Vedersø Klit til Nymindegab. Løbende strandrensning sker i samarbejde med "Gården" (aktiveringsprojekt) De tilser hele kyststrækningen 1-2 gange om ugen – dog har strande med Blå Flag højere prioritet. "Gården" har ansvaret for tømning af skraldespande 1-2 gange om ugen, i højsæsonen hver dag. Der blev fremsat ønske om mere tilsyn. Akut strandrensning sker i aftale med Schuberts Minde om at stille med 20-30 unge og ledere, når der til tider kommer store mængder småt affald ind på stranden. Det er den pågældende Strandfoged eller Driftscenter Vest som holder opsyn med nødvendigheden af akut strandrensning. Strandrensningen gennemføres i hele badesæsonen 1. juni – 1. okt. (Der var opfordring til at gennemføre hovedstrandrensningen tidligere – dette afhænger meget af, hvorledes forårsstormene er/forventes af være).

Oplysninger om Grundejerforeningernes formænd og adresse bliver lagt ud på kommunens hjemmeside.
 

juni 2008 NCC har pålagt nyt slidlag og foretaget reparationer på Lyngvejen og Lyngsletten.
 
maj 2008 Store Oprydningsdag løb af stabelen i høj sol og sommervejr. Incl. bestyrelsen var der vel omkring 20 lodsejere, der spenderede en formiddag på at samle tomme dåser, plastikposer og andet småaffald, beskære beplantningen, hvor den var blevet for nærgående og fjerne de gamle 20-km færdselsskilte og erstatte dem med et nyt 30-km områdeskilt ved indkørslen på Lyngvejen.

Der blev ind imellem også tid til en øl eller vand, og sluttelig indtog man så den medbragte madkurv/madpakke, styrket med øl/vand samt en schweizisk pæresnaps, - direkte importeret og doneret af Lyngvejen 1. - Gsundheit!!

Alt i alt en hyggelig formiddag, hvor de fremmødte i fællesskab fik ordnet nogle påtrængende opgaver. - Men der havde unægtelig været plads til flere hænder!
 
april 2008 Generalforsamling afholdt jvf. vedtægterne. - Se dagsorden, beretning, regnskab og referat under foreningen/generalforsamling/generalforsamling 2008.

Der er sendt ansøgning til Ringkøbing-Skjern Kommune om udskiftning af 20-km fartbegrænsningsskilte til 30-km områdeskilte.

Tilbud fra NCC om overfladebehandling af Lyngdraget accepteret. Arbejdet udskydes af budgetmæssige årsager til 2009.

Der er sendt ansøgning til Ringkøbing-Skjern Kommune om, at kommunen overfladebehandler Lyngdraget/Lyngsletten fra Jacob Bondes Vej til Milevej samtidig med, at foreningen tager sig af Lyngdraget i 2009.
 
februar 2008 Der foreligger tilbud fra NCC om overfladebehandling af Lyngdraget og samtidig pålægning af ny belægning på Lyngvejen uden beregning samt småreparationer af Lyngsletten uden beregning.

Samtidig har bestyrelsen besluttet at afvikle lånet på 50.000 kr. i Dræningskassen i 2008.

Grusvejene, incl. stikveje, skrabes og pålægges grus i nødvendigt omfang. Der placeres et læs grus i svinget ved Lyngvejen 88. Gruset er til grundejernes fri afbenyttelse til vedligehold af private vejstykker og indkørsler.

Store Oprydningsdag er fastlagt til den 24. maj kl. 09.00 med mødested hos Jesper på Lyngvejen 63.

Der optages dialog med kommunen om den bebudede udskiftning af 20-km skilte med 30-km skilte, som forventes at blive standard overalt på Klitten.

Og så genoptages dialogen med kommunen om opretning/fornyelse af skæve og bulede gade-/vejskilte mv. i foreningens område, - og ligeledes luftes et forslag om, at kommunen laver overfladebehandling af Kyststien fra Milevej til Jacob Bondes Vej, hvor den samtidig virker som kørevej. Vejen er i konstant dårlig forfatning.

november 2007

 

Formanden har haft et møde med folk fra Ringkøbing-Skjern Kommune vedrørende forhold omkring placering af volde og friholdelse af vejarealer mv.

Kommunen vil forlange nogle ting rettet, således at forholdene er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. De berørte grundejere vil få meddelelse herom fra kommunen.

Formanden indhenter tilbud om overfladebehandling af  Lyngdraget.
 
november 2007 Foreningens hjemmeside går i luften: www.lyngvejene.dk
 
oktober 2007 MidtVest bredbånd - der er ikke noget nyt. Stadig kun ret få tilmeldinger fra foreningens medlemmer.
 
oktober 2007 Bestyrelsen har fået drænforholdene undersøgt. - Drænene virker udmærket, og problemer med vand på grundede er simpelt hen et spørgsmål om en generel høj grundvandsstand på Klitten.
 
oktober 2007 Dato for generalforsamling 2008 fastsættes til den 05. april kl. 15.00 på Strandkroen i Søndervig.
Der udsendes indkaldelse med dagsorden senest 15. marts.
 
oktober 2007 Bestyrelsen har afholdt vej- og hegnssyn den 15. oktober. Grusveje på Lyngdraget, Lyngvejen, Lyngsletten og Tricavej med stikveje rettes op og der påkøres grus i nødvendigt omfang, hvorefter der afrettes og påkøres grus i nødvendigt omfang og med passende intervaller, så vejene holdes i god stand.

NCC anmodes om at udbedre skader i asfaltbelægningen. En række grundejere må i gang med grensaks og hækkesaks, så veje og stier stadig kan være fremkommelige. Der udsendes breve til de berørte herom.

Det besluttedes at rette henvendelse om udskiftning af 20-km skilte til generelt 30-km skilte, samt forsyne områdeskiltet ved indkørslen på Lyngvejen med en undertavle, der advarer om legende børn.
 
juli 2007 Der pålægges asfalt på Lyngsletten
 
juni 2007 Store oprydningsdag i 2007 afvikledes lørdag den 2. juni. Der var ikke mødt så mange, som det kunne være ønskeligt.
 
april 2007 Efter generalforsamlingen har bestyrelsen rettet henvendelse til MidtVest bredbånd med ønsket om at blive tilknyttet. Medlemmerne opfordres til at tilmelde sig, da man altid senere kan framelde uden konsekvenser. Tilmeldingsskemaer udsendt sammen med referat fra generalforsamlingen.
 
april 2007 Der afholdes generalforsamling på Strandkroen i Søndervig
 
marts 2007 Det aftaltes, at regnskabet fremover udbygges med “budget-kolonner”, således at der ud over regnskabet for indeværende år også for de enkelte poster angives de budgetmæssige forventninger til det kommende regnskabsår
 
marts 2007

Vejbidraget sættes fra 2008 op til 650, kr. pr. grund. Beslutningen medtages i beretningen som en bestyrelsesbeslutning, der er nødvendiggjort af behovet for flere midler til vejvedligehold og opsparing til fortsat vedligehold af overfladebehandlede veje. Vejbidraget har tidligere været et rent kommunalt anliggende og er ikke omfattet af  foreningens vedtægtsbestemmelser.

Samtidig flyttes vejbidragsmidlerne til en separat konto, og brugen af midlerne omfatter fremover vejvedligehold af grusveje incl. stikveje frem til privatveje, ny overfladebehandling og fremtidig vedligehold af denne, støvdæmpning, vedligehold af stier og evt. klipning af bevoksning langs stier og veje, hvor dette ikke kan pålægges den enkelte grundejer.

Der aflægges separat regnskab for vejbidragsmidlerne.
 

november 2006 Bestyrelsen har accepteret et tilbud fra NCC på asfaltbelægning af Lyngsletten fra Lyngvejen og frem til vejens sving mod vest. I alt 61.850 kr. excl. moms og med forbehold for nødvendig ekstra grus og arbejde på strækningen.